Käyttöehdot

HelloWork on töiden ja tekijöiden löytymistä helpottava palvelu (alusta). Palvelun kautta mm.  yritykset, yksityiset henkilöt, taloyhtiöt ja yhdistykset voivat löytää tekijöitä erikokoisiin ja erilaisiin työtehtäviin. Tekijät puolestaan voivat löytää erikokoisia töitä tehtäväkseen. Käyttöehdoissa sitoudut toimimaan palvelun ohjeiden mukaisesti. HelloWork -palvelun tarjoaa HelloWork Oy. Sinun tulee lukea ja hyväksyä käyttöehdot, jotta voit käyttää HelloWork-palvelua.


Määritelmät

  • ”HelloWork.fi” tai ”HelloWork” tarkoittaa HelloWork Oy:tä.
  • ”Käyttäjä” tarkoittaa henkilöä, joka käyttää palvelua.
  • ”Tilaaja” tarkoittaa henkilöä tai oikeushenkilöä joka tilaa palvelussa työsuoritteita.
  • ”Tekijä” tarkoittaa käyttäjää joka vastaanottaa palvelussa työsuoritteita.
  • ”Palvelu” Tarkoittaa HelloWork Oy:n ylläpitämää sivustoa sekä palveluita, joita HelloWork Oy tarjoaa Käyttäjille monikanavaisesti.
  • ”Käyttöehdot” nämä käyttöehdot


Yleistä Palvelusta ja Palvelun käytöstä

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Käyttäjän osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun Käyttäjä Palvelua käyttämällä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Käyttäjällä on oikeus aloittaa ja lopettaa Palvelun käyttö milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai irtisanomista. Käyttäjän palveluun tallentamat tiedot arkistoituvat kulloinkin lain vaatimalla tavalla.

Palveluun syötettyjen tietojen ja ilmoitusten tulee noudattaa kaikilta osin Suomen lakia ja hyviä tapoja.

Palvelussa oleva mediasisältö, kuten kuvat, saattavat olla suojattuja tekijänoikeuksin.

HelloWork on molemmille osapuolille ilmainen käyttää. HelloWork varaa oikeuden muuttaa hinnoittelua. Ajantasainen tieto hinnoittelusta on nähtävillä www.hellowork.fi-verkkosivuilla.

Tilaaja on vastuussa suoritetun työtehtävän maksusuorituksesta. Tilaaja ja Tekijä sopivat keskenään maksaako Tilaaja työn palkkana vai laskuttaako Tekijä. Tilaaja ja Tekijä huolehtivat kumpikin omista lain mukaisista velvoitteistaan ja oikeellisuudesta.

Palvelussa saa välittää ainoastaan sellaisia töitä, jotka ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.

HelloWorkilla on oikeus siirtää Palvelu tai sen osa kolmannelle osapuolelle.

HelloWorkilla on yksipuolisesti oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Käyttäjän hyväksyy käyttäessään kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Merkittävistä muutoksista käyttöehdoissa tullaan ilmoittamaan Käyttäjille Palvelun välityksellä tai sähköisesti (sähköposti) Käyttäjän palvelussa ilmoittamiin yhteystietoihin.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan lain, Palvelun sääntöjen, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti.

Tuottamalla aineistoa tai sisältöä Palveluun Käyttäjä myöntää HelloWorkille ja sen palveluntarjoajille oikeudet hyödyntää, julkaista, muokata, kopioida sekä muulla tavoin käyttää lähetettyä aineistoa sekä sisältöä Palvelun tuottamiseen.

Kaikki reklamaatiot ja vaateet Palvelussa välitettyihin töihin ja työsuoritteen tekemiseen tulee esittää sille osapuolelle, jonka kanssa Käyttäjä on asiasta sopinut.

HelloWork ei ole millään tavalla vastuussa Palvelussa tehtyjen julkaisujen, välitettyjen töiden, työsuoritteiden tekemisen, tekemättä jättämisen, maksamisen tai kolmansien osapuolien aiheuttamista vahingoista tai välillisistä vahingoista.

HelloWorkilla on oikeus muuttaa palveluitaan tai niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa. HelloWork ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että toisen palveluntarjoajan palveluun pääsee esimerkiksi HelloWork Palvelusta esimerkiksi linkin kautta tai muilla tavoin.

HelloWork pyrkii pitämään Palvelun käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä toiminnasta eikä HelloWork ole vastuussa keskeytyksistä tai häiriöistä aiheutuvista seuraamuksista Käyttäjälle. Keskeytyksistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palvelun Käyttäjät (Tilaaja ja Tekijä) sopivat keskenään kaikesta työhön tekemiseen liittyvästä. HelloWork ei ole sopimuksen osapuoli. Tekijä sopii suoraan Tilaajan kanssa tehtävistä työsuorituksista ja työsuoritusten perusteella maksettavasta palkasta tai laskutuksesta sekä muista ehdoista.

Palvelulla on oikeus lähettää Käyttäjille viestintää koskien Palvelua ja Palvelun käyttöä.

Palvelulla on oikeus markkinoida ja tarjota Tekijöiden palveluita kolmansille osapuolille, sekä tarjota Tekijöille työmahdollisuuksia. Tekijöillä on oikeus olla vastaanottamatta tarjottuja töitä.


Käyttäjän velvollisuudet, vastuut ja oikeudet

Palvelun käyttö vaatii rekisteröitymisen. Käyttäjäksi voivat rekisteröityä suomalaiset luonnolliset ja oikeudelliset henkilöt. Palvelun käyttö edellyttää 17 vuoden ikää.

HelloWork tallentaa rekisteröidyn käyttäjän tiedot ja tiedoista muodostuu henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri.

Käyttäjä voi halutessaan pyytää poistamaan henkilötietonsa Palvelusta. HelloWork kuitenkin arkistoi lakisääteisen säilytys velvollisuuden alaiset tiedot.

Palvelun Käyttäjä on velvollinen noudattamaan henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta.

Käyttäjä ei saa luovuttaa Palvelun käyttäjätunnusta ja salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttämisestä, joka on toteutettu Käyttäjän käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

HelloWorkilla on oikeus tarkistaa Käyttäjän antamat tiedot ulkopuolisista lähteistä ja tehdä merkintöjä Käyttäjän profiiliin.

HelloWorkilla on oikeus olla myöntämättä tai peruuttaa käyttöoikeus, mikäli kaikkia tarvittavia käyttäjätietoja ei ole annettu tai ne on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja tai Suomen lakia.

Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot Palvelulle ovat oikeita kulloinkin ajantasaisia. Jos Käyttäjä antaa Palvelussa vääriä tai vanhentuneita tietoja, HelloWork ei ole vastuussa niiden mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista ja seuraamuksista.

Mikäli käyttäjä havaitsee Palvelussa vääriä tietoja, väärinkäyttöä tai laitonta toimintaa, hänen on viipymättä ilmoitettava niistä Palvelun asiakaspalveluun.

Palveluun rekisteröity käyttäjänimi ei saa rikkoa tekijänoikeuslakia tai olla hyvän tavan vastainen.

HelloWork  ei vastaa tehdyn työn laadusta tai hyväksymisestä.

HelloWork ei ole vastuussa Käyttäjän tekemästä virheestä tai siitä, että Käyttäjä antaa väärää tietoa Palvelussa tai sen ulkopuolella.

Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä Käyttäjän käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. HelloWork ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Palvelulla on oikeus käyttää, hyödyntää, muokata ja mainostaa Palvelussa julkaistuja ilmoituksia ja profiileita Palvelussaan sekä monikanavaisesti markkinoinnissaan ja viestinnässään.


Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki riidat Palvelun käytöstä tai näihin käyttöehtoihin liittyen ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajan asemassa olevalla Käyttäjällä on myös oikeus halutessaan saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).


Tietosuojaseloste

Päivitetty 28.1.2022


Rekisterinpitäjä

HelloWork Oy
Y-tunnus: 2901438-5
Osoite: PL 3, 01621 Vantaa


HelloWorkin tietosuojavastaava

Mika Qvist / HelloWork Oy
Yhteystiedot: mika@hellowork.fi
Osoite: PL 3, 01621 Vantaa


Rekisterin nimi

HelloWork -palvelun käyttäjärekisteri


Rekisterin käyttökuvaus

Palvelu kerää kulloinkin tarpeenmukaisia henkilötietoja sen käyttäjiltä, jotta käyttäjille voidaan tarjota sopivia töitä, tekijöitä tai muita palveluita.  

Palvelu on luonnollisille ja oikeushenkilöille tarkoitettu palvelu, jonka käyttämiseksi käyttäjien on rekisteröidyttävä palveluun.

Rekisteröityessään käyttäjä tunnistautuu sähköpostiosoitteellaan tai muulla sen hetkisellä palvelussa käytössä olevalla rekisteröintimahdollisuudella. Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta sekä omilla tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käyttämisestä.

Henkilötietoja käsitellään lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Palvelun tuottamisesta varten.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat HelloWork -palvelun käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti Palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. HelloWork Oy voi käyttää Palvelun toteuttamisessa kolmansia osapuolia.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: Käyttäjän yhteystiedot (mm. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), Käyttäjän kuva, lupa-asiakirjat, todistukset, ajokorttitiedot, sertifikaatit, passit (mm. hygieniapassi), Käyttäjän itsestään tekemiä kuvauksia, muiden Käyttäjien tekemiä arvosteluja Käyttäjästä,

sekä Käyttäjien välistä keskinäistä yhteydenpitoa (palvelussa on viesti -toiminto).

Käyttäjien tiedot saadaan käyttäjältä itseltään: Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti itse antamat tiedot. Toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit käyttäjästä.

Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille, sähköisiin palveluihin tai palvelun kannalta välttämättömiä toimintoja varten, kuten tietojen säilyttäminen tai muut käyttöön liittyvät velvoitteet. Sensitiivisiä tietoja luovutettaessa yhteistyökumppanit velvoitetaan aina noudattamaan salassapitovelvoitetta.

‍Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Ainoastaan palvelun sensitiivisiä tietoja käsittelevillä henkilöillä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

Kaikki tietoja vastaanottavat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan yleistä tietosuoja-asetusta. Tiedon säilytys tehdään salattuna ja sen käsittely edellyttää henkilökohtaisia tunnuksia.

Henkilötiedot poistetaan rekistereistä käyttäjän pyydettyä käyttäjätilinsä poistettavaksi, heti kun tämä on mahdollista.

Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan Palvelussa.

Käyttäjä voi tarkistaa suurimman osan itseään koskevista henkilötiedoista suoraan palvelusta. Käyttäjä voi olla myös yhteydessä HelloWorkin tietosuojavastaavaan, jos haluaa lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä. ‍

Käyttäjällä on oikeus vaatia kaikki itseään koskevat henkilötiedot poistettaviksi palvelusta ja yhteistyökumppaneilta.

Käyttäjällä on aina oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjän henkilötiedot poistetaan 12 kuukauden jälkeen, mikäli käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua 12 kuukauteen.  

HelloWork -sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi.